جوزجان: یک عسکرمزدور درمرکز با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک عسکر اداره مزدور بنام عبدالرازق فرزند عبدانعیم در مرکز ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. عسکرمتذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر, یک عسکر اداره مزدور بنام عبدالرازق فرزند عبدانعیم در مرکز ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
عسکرمتذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.