جوزجان: یک عسکردر شبرغان با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک عسکر بنام عبدالحکیم فرزند عبدالقیوم باشنده قریه شیرخیل ولسوالی شبرغان ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. عسکر متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر، یک عسکر بنام عبدالحکیم فرزند عبدالقیوم باشنده قریه شیرخیل ولسوالی شبرغان ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

عسکر متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.