جوزجان: یک عسکراداره مزدور در مرکز با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک عسکر اداره مزدور بنام عبدالحمید فرزند عبدالحمید باشنده قریه چیغچی مربوطات مرکز ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. عسکرمتذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد […]

بر اساس خبر, یک عسکر اداره مزدور بنام عبدالحمید فرزند عبدالحمید باشنده قریه چیغچی مربوطات مرکز ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
عسکرمتذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.