جوزجان: یک تن پولیس در منگجیک با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک تن پولیس بنام عبدالجبار فرزند عبدالرحمن باشنده قریه هارون اول ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. پولیس متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز […]

بر اساس خبر, یک تن پولیس بنام عبدالجبار فرزند عبدالرحمن باشنده قریه هارون اول ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
پولیس متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.