جوزجان: یک تن پولیس درمرکز با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن پولیس بنام اخترمحمد باشنده منطقه لب جر پشتونیه  مربوطات مرکز ولایت جوزجان  با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. پولیس متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند.

بر اساس خبر، یک تن پولیس بنام اخترمحمد باشنده منطقه لب جر پشتونیه  مربوطات مرکز ولایت جوزجان  با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

پولیس متذکره دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه، صفوف دشمن را ترک گفته  وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند.