جوزجان: یک تن اربکی مسلح در شبرغان به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک تن اربکی مسلح (ظاهر) درمربوطات شبرغان مرکزولایت جوزجان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. اربکی یاد شده دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، دیروز به مجاهدین تسلیم شد ویک میل کلاشنکوف را نیز به مجاهدین تسلیم نمود.

به اساس خبر، یک تن اربکی مسلح (ظاهر) درمربوطات شبرغان مرکزولایت جوزجان به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

اربکی یاد شده دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، دیروز به مجاهدین تسلیم شد ویک میل کلاشنکوف را نیز به مجاهدین تسلیم نمود.