جوزجان: یک تن اربکی در فیض اباد با مجاهدین یکجا شد

یک تن اربکی بنام شیرمحمد فرزند محمد نظر باشنده قریه شیشه خانه ترکمنیه ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا گردید. اربکی یادشده دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز […]

یک تن اربکی بنام شیرمحمد فرزند محمد نظر باشنده قریه شیشه خانه ترکمنیه ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا گردید.

اربکی یادشده دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.