جوزجان: یک تن اربکی در شبرغان با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام گلاب الدین فرزند نیاز باشنده قریه شورجر مربوطات شبرغان مرکزولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. اربکی متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد […]

بر اساس خبر، یک تن اربکی بنام گلاب الدین فرزند نیاز باشنده قریه شورجر مربوطات شبرغان مرکزولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

اربکی متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.