جوزجان: یک تن اربکی در خانقاه با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. اربکی متذکره بنام شکرالله  باشنده قریه بیش کپه  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه دیروز با مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند.

بر اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی خانقاه ولایت جوزجان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.

اربکی متذکره بنام شکرالله  باشنده قریه بیش کپه  بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه دیروز با مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند.