جوزجان: کلینک جرقدوق تحت اداره کمیسیون صحت به کار آغاز نمود

بر اساس خبر, کلینک (BHC) ولسوالی جرقدوق ولایت جوزجان تحت اداره کمیسیون صحت به کار آغاز نمود ومسئولین به مردم منطقه وکارمندان کلینک وعده هر نوع همکاری داده ومشکلات شان را از نزدیک مرفوع خواهد کرد. ‏۲۰۲۱‏/۶‏/۲۸

بر اساس خبر, کلینک (BHC) ولسوالی جرقدوق ولایت جوزجان تحت اداره کمیسیون صحت به کار آغاز نمود ومسئولین به مردم منطقه وکارمندان کلینک وعده هر نوع همکاری داده ومشکلات شان را از نزدیک مرفوع خواهد کرد.
‏۲۰۲۱‏/۶‏/۲۸