جوزجان: نبرد بالای مراکزدشمن در قوشتیپه جریان دارد

به اساس خبر، نبردیکه بالای مراکز دشمن در ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان آغاز گردیده بود، هنوز به شدت ادامه دارد. وبشمول مرکز ولسولی تمامی مراکز دشمن تحت محاصره شدید مجاهدین قرار دارد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، نبردیکه بالای مراکز دشمن در ولسوالی قوشتیپه ولایت جوزجان آغاز گردیده بود، هنوز به شدت ادامه دارد.

وبشمول مرکز ولسولی تمامی مراکز دشمن تحت محاصره شدید مجاهدین قرار دارد که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.