جوزجان: عساکردشمن مرکز صحی عامه را چپاول کردند ووسائل ان را به سرقت بردند

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن دیروز در منطقه منگوتی مربوطات مرکز ولایت جوزجان بالای مردم عامه شلیک کردند و۳ تن از افراد بی دفاع ملکی زخمی شدند. همچنان ۲ تن ملکی دیگر درمنطقه چهارجفت نیز توسط عساکردشمن هدف قرار داده شدند وزخمی شدند. طبق یک خبردیگر, عساکر مزدور درمنطقه منگوتی آن مرکز صحی را چپاول […]

بر اساس خبر, عساکروحشی دشمن دیروز در منطقه منگوتی مربوطات مرکز ولایت جوزجان بالای مردم عامه شلیک کردند و۳ تن از افراد بی دفاع ملکی زخمی شدند.
همچنان ۲ تن ملکی دیگر درمنطقه چهارجفت نیز توسط عساکردشمن هدف قرار داده شدند وزخمی شدند.
طبق یک خبردیگر, عساکر مزدور درمنطقه منگوتی آن مرکز صحی را چپاول کردند که مدت قبل برای حل مشکلات صحی مردم عامه به کار اش اغاز کرده بود.