جوزجان: عساکردشمن در فیض اباد، پوسته شان را تخلیه کردند

بر اساس خبر، عساکردشمن  درمنطقه حیدرآباد ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان پوسته شان را تخلیه کردند وخود فرار نمودند. این رویداد دیروز رخ داد وپوسته توسط مجاهدین تسخیر گردید ومردم به زندگی عادی شان آغاز کردند.

بر اساس خبر، عساکردشمن  درمنطقه حیدرآباد ولسوالی فیض اباد ولایت جوزجان پوسته شان را تخلیه کردند وخود فرار نمودند.

این رویداد دیروز رخ داد وپوسته توسط مجاهدین تسخیر گردید ومردم به زندگی عادی شان آغاز کردند.