جوزجان: دراثر بمباران دشمن , یک تن ملکی شهید ویک باغ و۴ باب منزل ویک پایه برق تخریب گردید

بر اساس خبر, طیارات رژِیم مزدور درحومه های شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان مناطق مسکونی را بمباران کردند. این وحشت ساعت ۸ صبح دیروز وعصر پری روز دوبار انجام یافتی که درنتیجه آن, یک تن ملکی بی دفاع شهید ویک باب باغ انگور و۴ باب منزل عامه ویک پایه برق تخریب گردید. ودراین بمباران لله […]

بر اساس خبر, طیارات رژِیم مزدور درحومه های شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان مناطق مسکونی را بمباران کردند.
این وحشت ساعت ۸ صبح دیروز وعصر پری روز دوبار انجام یافتی که درنتیجه آن, یک تن ملکی بی دفاع شهید ویک باب باغ انگور و۴ باب منزل عامه ویک پایه برق تخریب گردید.
ودراین بمباران لله الحمد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است وادعای دشمن دراین مورد حقیقت ندارد.