جوزجان: برای مدیران صحت ۸ ولسوالی, سمینار آموزشی برگزار گردید

بر اساس خبر, امارت اسلامی بشمول مرکز برای مدیران کمیسیون های صحت ۸ ولسوالی وبرای مجاهدین قطعه لیزری هر ولسوالی در مورد کمک های اولیه جداگانه سمینار آموزشی ۲ روزه برگزار گردید. خبرمیگوید که در پایان سمینار برای هریک آنان ضمن مساعدت نقدی , سند فراغت وتصدیق نامه نیز داده شد.

بر اساس خبر, امارت اسلامی بشمول مرکز برای مدیران کمیسیون های صحت ۸ ولسوالی وبرای مجاهدین قطعه لیزری هر ولسوالی در مورد کمک های اولیه جداگانه سمینار آموزشی ۲ روزه برگزار گردید.
خبرمیگوید که در پایان سمینار برای هریک آنان ضمن مساعدت نقدی , سند فراغت وتصدیق نامه نیز داده شد.