جوزجان:دراثر بمباران دشمن ۴۹ باب منزل تخریب وبمردم خسارات زیادی وارد گردید

بر اساس خبر, طیارات اداره مزدور بالای قریه مرغاب مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوزجان وحشیانه بمباران کردند این وحشت یروز انجام یافت که دراثران ک تن ملکی شهید ویک موتر سایکل تخریب گردید و۵ تخته شمسی از بین رفت. طبق معلومات دیگر, چرخبال های دشمن بالای قریه کوگنبد شبرغان نیز وحشیانه بمباران کردند و۲ تن […]

بر اساس خبر, طیارات اداره مزدور بالای قریه مرغاب مربوطات شبرغان مرکز ولایت جوزجان وحشیانه بمباران کردند
این وحشت یروز انجام یافت که دراثران ک تن ملکی شهید ویک موتر سایکل تخریب گردید و۵ تخته شمسی از بین رفت.
طبق معلومات دیگر, چرخبال های دشمن بالای قریه کوگنبد شبرغان نیز وحشیانه بمباران کردند و۲ تن ملکی شهید ویک منزل تخریب ویک خانم درآن زخمی گردید.
همچنان طیارات دشمن ک محراب مسجدد و۲۴ باب منزل مردم عامه ویک دوکان را درمنطقه جگدلیک منهدم ساختند و۲۰ تخته شمسی مردم عامه نیز از بین رفته است.
ودر قریه پنج جفت یک محراب مسجد و۱۶ باب منزل عامه و۲۲ تخته شمسی مردم بیچاره دهاقین نیز در اثر بمباران دشمن از بین رفته است.

‏۲۰۲۱‏/۷‏/۳۱