تخار: 4 عسکرمزدور در درقد کشته ویک میل تفنگ غنیمت گرفته شد

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمربوطات مرکز ولسوالی درقد ولایت تخار حمله کردند. که درنتیجه آن 4 عسکر مزدور کشته شدند و1 میل تفنگ ایم 16 بدست مجاهدین افتید.

براساس خبر، دیشب مجاهدین امارت اسلامی بالای پوسته دشمن درمربوطات مرکز ولسوالی درقد ولایت تخار حمله کردند. که درنتیجه آن 4 عسکر مزدور کشته شدند و1 میل تفنگ ایم 16 بدست مجاهدین افتید.