تخار: 2 عسکردشمن در خواجه بهاء الدین با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، 2 عساکر اداره مزدور  در ولسوالی خواجه بهاء الدین  ولایت تخار با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند. افراد متذکره هریک امین الله  وعزت الله باشنده قریه های کتگجرک وشورتغی پروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که […]

بر اساس خبر، 2 عساکر اداره مزدور  در ولسوالی خواجه بهاء الدین  ولایت تخار با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شدند.

افراد متذکره هریک امین الله  وعزت الله باشنده قریه های کتگجرک وشورتغی پروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.