تخار: یک قومندان مزدور در درقد کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک قومندان اداره مزدور در ولسوالی درقد ولایت تخار حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران قومندان متذکره بنام تازه گل جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک قومندان اداره مزدور در ولسوالی درقد ولایت تخار حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران قومندان متذکره بنام تازه گل جابجا کشته شد.