تخار: ولسوالی کلفگان با تمام محلقات اش فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکزولسوالی کلفگان, قومندانی امنیه وتمام محلقات اش را تصرف کردند. این ولسوالی دیروز کاملا از لوث وجود دشمن کاملا تصفیه گردید ومقادیر زیاد سلاح, تجهیزات ومهمات بدست مجاهدین افتاده است.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مرکزولسوالی کلفگان, قومندانی امنیه وتمام محلقات اش را تصرف کردند.
این ولسوالی دیروز کاملا از لوث وجود دشمن کاملا تصفیه گردید ومقادیر زیاد سلاح, تجهیزات ومهمات بدست مجاهدین افتاده است.