به ابتکار مسوولین دعوت وارشاد وتعلیم وتربیه در ولایت های ننگرهار، لوگرو غزنی گردهمایی باشکوهی برگزار گردید

به اساس خبر، مسوولین دعوت وارشاد امارت اسلامی برای ولایت ننگرهار در ولسوالی بتی کوت آن لایت گردهمایی باشکوهی را برگزار نمودند. این گردهمایی ظهر دیروز درمنطقه نغلو آن ولسوالی برگزار گردید که دران بشمول معاون ولسوالی متذکره،شمارزیاد علماء کرام،استادان مدارس، طلاب  علم، بزرگان قومی،متنفذین ومردم عامه اشتراک نمودند. خبرمیگوید که مسوولین دعوت وارشاد درجریان […]

به اساس خبر، مسوولین دعوت وارشاد امارت اسلامی برای ولایت ننگرهار در ولسوالی بتی کوت آن لایت گردهمایی باشکوهی را برگزار نمودند.

این گردهمایی ظهر دیروز درمنطقه نغلو آن ولسوالی برگزار گردید که دران بشمول معاون ولسوالی متذکره،شمارزیاد علماء کرام،استادان مدارس، طلاب  علم، بزرگان قومی،متنفذین ومردم عامه اشتراک نمودند.

خبرمیگوید که مسوولین دعوت وارشاد درجریان سخنرانی های شان لوائیح ومقررات امارت اسلامی را بشکل درست توضیح نمودند وهمچنان پیرامون اسلام وکشور به ویژه درمورد وضعیت کنونی ومشکلات آن همه جانبه صحبت نمودند.

ومجاهدین امارت اسلامی به مردم منطقه اطمینان دادند که  با قیمت جان شان از همه ارزش های اسلام ونوامیس ملی دفاع خواهند کرد.

دراین گردهمایی همه اشتراک کننده گان از لوائیح ومقررات امارت اسلامی اعلان حمایت کردند وجلسه با خوانش دوعایه پایان یافت.

ازسوی دیگر مسولین تعلیم وتربیه امارت سلامی در ولسوالی غنی خیل آن ولایت نیز نشستی را تدویر نمودند.

این گردهمایی در منطقه نهر ۲۸ آن ولسوالی بزگزار گردید.

که در این گردهمایی برعلاوه از مسولین متذکره، شمارزیاد علماء کرام، استادان مدارس، معلمین، مدیران مکاتب،ومردم عامه ، همچنان علماء کرام ، متنفذین ولسوالی اچین ودها تن مردم عامه دران اشتراک داشتند.

که درجریان آن، مسوولین تعلیم وتربیه همه جانبه صحبت نمودند وبه استادان مکاتب ومدارس توصیه نمودند تا در راستای امور تعلیمی هرچه بیشتر فعالیت نمایند تا با فیض زحمات آنان نسل آینده کشورمتوجه خطرات موجود از قبیل سیکولرها،استعمارگران وخوارج ، شوند.

خبرمیگوید مکاتب در بعض ولسوالی ها توسط اختطاف گران وخوارج مسدود گردیده بود که با یاری الله متعال مجاهدین توانیستند که بسیاری آن مکاتب را که مسدود گردیده بود، باز وزمینه فعالیت آن را مساعد سازند.

همچنان مجاهدین درتمامی ساحات تحت کنترول شان، دربخش های تعلیمی، صحی، عمرانی وامنیت مردم همه جانبه تلاش بخرچ میدهند.

خبرمی افزاید که اشتراک کننده گان جلسه ترحم وشفقتی که با امارت اسلامی دارند، اشک ریختند ومخلصانه از امارت اسلامی اعلان حمایت نمودند.

جلسه طبق معمول به دوعا ونهایش پایان یافت.

لوگر:

گذارش ها از ولایت لوگر نیز حاکی است که مسوولین دعوت وارشاد امارت اسلامی غرض تنویر اذهان مردم یک گردهمایی درمنطقه کندو ولسوالی خوشی آن ولایت برگزار نمودند.

این گردهمایی که  دیروز برگزار گردید که دران، علماء کرام،موسفیدان ومتنفذین وبزرگان قومی ومردم عامه اشتراک داشتند.

به اساس معلومات درجریان جلسه علماء کرام لائحه ومقررات امارت اسلامی را بشکل درست توضیح نمودند وهمچنان همه جانبه دران مورد نیزصحبت نمودند.

درجریان جلسه همه اشتراک کننده گان با یک صدا از امارت اسلامی اعلان حمایت نمودند وتعهد سپردند که با مجاهدین همه جانبه همکاری مینمایند.

خبرمیگوید که اشتراک کننده گان مشترکا بحق مجاهدین، زندانیان،مسافرین، مهاجرین وهمه مستضعفین دوعا نمودند وجلسه پایان یافت.

غزنی

همچنان گذارش ها ازولایت غزنی حاکی است که مسوولین وکمیسیون دعوت وارشاد امارت اسلامی در ولسوالی شلگرولایت غزنی نیز گردهمایی مهمی برگزار نمودند.

این گردهمایی درقریه آدین آن ولسوالی برگزار گردید که دران، بشمول مسوولین نظامی امارت اسلامی، مجاهدین، علماء منطقه، موی سفیدان وشمار زیاد مردم عامه اشتراک داشتند.

ودراین گردهمایی نیز مقررات ولوائیح امارت اسلامی بشکل مناسب همه جانبه توضیح داده شد وتهدیدات موجود که به اسلام وکشور متوجه است برای مردم قلمداد شد.

همچنان اهداف شوم اشغالگران ومزدوران داخلی شان،دسیسه های که به نسل آینده کشور متوجه است نیز بشکل مناسب بیان گردید.

همچنان از مردم خواسته شد که فرزندان شان را تحت نام اربکی ، قربانی این پدیده شوم ننمایند.

ومجاهدین بمردم کاملا اطمینان دادند که درچارچوب شریعت، مردم متدین کشور را همه جانبه خدمت مینمایند وتلاش خواهند ورزید تا برای آنان شرائط زندگی آرام را فراهم نمایند.

ودرپایان جلسه مردم همه جانبه از مجاهدین امارت اسلامی اعلان حمایت نمودند وجلسه با دوعا ونهایش پایان یافت.