بلخ: ۲ عسکر مزدور در بلخ خاص کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور  درنزدیک کجی منطقه ثمر قندیان ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند و۲ عسکرمزدور کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته عساکر اداره مزدور  درنزدیک کجی منطقه ثمر قندیان ولسوالی بلخ خاص ولایت بلخ حمله کردند و۲ عسکرمزدور کشته شدند.