بلخ: یک پوسته دشمن در دولت اباد تسخیر گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر یک پوسته عساکر اداره مزدور  در ولسوالی دولت اباد ولایت  بلخ حمله کردند که سبب اذیت وآزار مردم میگردید وخانه های نزدیک را هاوان کاری مینمودند ومدت های درمحاصره مجاهدین قرار د اشت که درنتیجه حملات عساکردشمن فرار کردند وپوسته تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت. ۲۰۲۰/۱۱/۱۵

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر یک پوسته عساکر اداره مزدور  در ولسوالی دولت اباد ولایت  بلخ حمله کردند که سبب اذیت وآزار مردم میگردید وخانه های نزدیک را هاوان کاری مینمودند ومدت های درمحاصره مجاهدین قرار د اشت که درنتیجه حملات عساکردشمن فرار کردند وپوسته تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.

۲۰۲۰/۱۱/۱۵