بلخ: یک عسکرمزدور در زارع بهلاکت رسید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکرمزدور را در مرکز ولسوالی زارع بهلاکت رساندند. عساکر متذکره دیروز هدف قرار گرفت وکشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک عسکرمزدور را در مرکز ولسوالی زارع بهلاکت رساندند.

عساکر متذکره دیروز هدف قرار گرفت وکشته شد.