بلخ: یک عراده رینجر دشمن تخریب ویک قومندان اردوی مزدور کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی در نزدیک بندر کلیف واقع بازار ولایت بلخ بالای یک قومندان اردوی مزدور حمله نمود که دراثران قومندان متذکره کشته شد ورینجر وی تخریب گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی در نزدیک بندر کلیف واقع بازار ولایت بلخ بالای یک قومندان اردوی مزدور حمله نمود که دراثران قومندان متذکره کشته شد ورینجر وی تخریب گردید.