بلخ: یک تن اربکی در شهرمزار کشته وموتر اش بدست آمد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک تن اربکی را درنزدیک چوک کفایت شهر مزار شریف مرکزولایت بلخ بهلاکت رساندند. اربکی متذکره دیروز طی یک حمله چریکی کشته شد وموتر نوع پرونر وی بدست مجاهدین غنیمت گرفته شد.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک تن اربکی را درنزدیک چوک کفایت شهر مزار شریف مرکزولایت بلخ بهلاکت رساندند.
اربکی متذکره دیروز طی یک حمله چریکی کشته شد وموتر نوع پرونر وی بدست مجاهدین غنیمت گرفته شد.