بلخ: یک تانگ دشمن در شورتیپه تخریب وسرنشینان آن کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، ماین درمنطقه طوقی ولسوالی شورتیپه ولایت ولایت بلخ قطار قوای پولیس را هدف قرار داد که درنتیجه آن یک تانگ دشمن تخریب گردید وسرنشینان آن همه کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، ماین درمنطقه طوقی ولسوالی شورتیپه ولایت ولایت بلخ قطار قوای پولیس را هدف قرار داد که درنتیجه آن یک تانگ دشمن تخریب گردید وسرنشینان آن همه کشته وزخمی شدند.