بلخ: عساکروحشی در کشنده، یک خانم ویک طفل را شهید کردند

بر اساس خبر، ملیشه های وحشی اربکی در ولسوالی کشنده ولایت بلخ بریک خانه افراد بی دفاع ملکی وحشیانه یورش بردند که درنتیجه آن یک خانم ویک طفل را شهید کردند.

بر اساس خبر، ملیشه های وحشی اربکی در ولسوالی کشنده ولایت بلخ بریک خانه افراد بی دفاع ملکی وحشیانه یورش بردند که درنتیجه آن یک خانم ویک طفل را شهید کردند.