بلخ: شفاخانه DH دولت اباد به ساختمان جدید انتقال یافت

بر اساس خبر, شفاخانه DH ولسوالی دولت اباد ولایت بلخ به ساختمان جدید انتقال یافت. خبرمیگوید که عساکر اداره دست نشانده کابل ساختمان اصلی این شفاخانه را پایگاه نظامی ساخته بودند وبه مردم عامه اجازه ورود داده نمی شد واکنون کمیسیون صحت امارت اسلامی غرض حل صحی مردم آن ولسوالی برای این شفاخانه حویلی کرایی […]

بر اساس خبر, شفاخانه DH ولسوالی دولت اباد ولایت بلخ به ساختمان جدید انتقال یافت.
خبرمیگوید که عساکر اداره دست نشانده کابل ساختمان اصلی این شفاخانه را پایگاه نظامی ساخته بودند وبه مردم عامه اجازه ورود داده نمی شد واکنون کمیسیون صحت امارت اسلامی غرض حل صحی مردم آن ولسوالی برای این شفاخانه حویلی کرایی گرفتند تا برای مردم خدامات صحی عرضه نماید.