بلخ: دشمن وحشی در چارکینت یک محراب مسجد را بمباران کرد

بر اساس خبر, طیارات دشمن وحشی در منطقه تندورک ولسوالی چارکینت ولایت بلخ یک محراب مسجد را بمباران نمود. این وحشت دیروز انجام یافت که دراثران چشت ودیوار های مسجد ودر وکلکین مسجد همه تخریب وازبین رفت اما وبمردم لله الحمد تلفات وارد نگردیده است.

بر اساس خبر, طیارات دشمن وحشی در منطقه تندورک ولسوالی چارکینت ولایت بلخ یک محراب مسجد را بمباران نمود.
این وحشت دیروز انجام یافت که دراثران چشت ودیوار های مسجد ودر وکلکین مسجد همه تخریب وازبین رفت اما وبمردم لله الحمد تلفات وارد نگردیده است.