بغلان: ۸ کارمند اداره مزدور با درک حقایق با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۸ عسکر اداره مزدور در ولسوالی های پلخمری وبغلان مرکزی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. واسامی آنان قرار ذیل میباشد: ۱: حبیب الرحمن ولد […]

بر اساس خبر, ۸ عسکر اداره مزدور در ولسوالی های پلخمری وبغلان مرکزی ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره طی چند روز گذشته بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. واسامی آنان قرار ذیل میباشد:
۱: حبیب الرحمن ولد عبدالمنان
۲: میرولی ولد گل ولی
۳: عزت الله ولدعبدالقدیر
۴: محمدولدبسم الله
۵: قنداغا ولد محمد نادر
۶: محمد نادرولد محمد طیب
۷: احسان الله ولد محمداغا
۸: محمد عوض ولد تاج محمد
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.