بغلان: ۵۲ کارمند رژیم مزدور با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۵۲ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های مختلف ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. افراد متذکره دیروز دست از مخالف برداشتند وبا درک حقایق با مجاهدین یکجا شدند. مسئولین دعوت وارشاد نیز از انان استقبال خوبی کردند وآنان را به زندگی سوق دادند.

بر اساس خبر, ۵۲ عسکر, پولیس واربکی در ولسوالی های مختلف ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
افراد متذکره دیروز دست از مخالف برداشتند وبا درک حقایق با مجاهدین یکجا شدند.
مسئولین دعوت وارشاد نیز از انان استقبال خوبی کردند وآنان را به زندگی سوق دادند.