بغلان: ۲۴ کارمند رژیم بعد از درک حقایق, با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۲۴ عسکر اداره مزدور طی روز گذشته در ولسوالی های مختلف ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. عساکرمتذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.

بر اساس خبر, ۲۴ عسکر اداره مزدور طی روز گذشته در ولسوالی های مختلف ولایت بغلان با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
عساکرمتذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.