بغلان یک منطقه وسعی در نهرین از لوث وجود دشمن تصفیه گردید

بر اساس خبر, یک قوای دشمن چند روز پیش به منطقه سرک پایین حوزه کهگدای ولسوالی نهرین ولایت بغلان غرض عملیات امده بودند ومجاهدین ان منطقه را برای جلو گیری از تلفات ملکی رها کردند وقوای دشمن ۴ پوسته را بنام های پوسته قومندان بسم الله, پوسته امیرخان, شمس الله وکریم ایجاد کردند ومجاهدین امروز […]

بر اساس خبر, یک قوای دشمن چند روز پیش به منطقه سرک پایین حوزه کهگدای ولسوالی نهرین ولایت بغلان غرض عملیات امده بودند ومجاهدین ان منطقه را برای جلو گیری از تلفات ملکی رها کردند وقوای دشمن ۴ پوسته را بنام های پوسته قومندان بسم الله, پوسته امیرخان, شمس الله وکریم ایجاد کردند ومجاهدین امروز برای تسخیر کردن این منطقه دست به عملیات زدند که درنتیجه آن تمام این منطقه متذکره دوباره از لوث دشمن تصفیه گردید ودر ضمن آن مناطق دیگر همچو گاویان, حسن خیل, قوبی, اره کش, ارباب جبار, تاسیر کوتل, شکر گزار بدست مجاهدین آفتیده از لوث دشمن تصفیه گردید.