بغلان: یک تانگ دشمن در بغلان مرکزی تخریب ویک عسکر زخمی گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور درمنطقه خنجان ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند ویک تانگ تخریب ویک عسکر دران زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر اداره مزدور درمنطقه خنجان ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان حمله کردند ویک تانگ تخریب ویک عسکر دران زخمی گردید.