بغلان: منطقه وسیعی خواجه خضر در نهرین کاملا ازلوث وجود دشمن تصفیه گردید

براساس خبر مجاهدین امارت اسلامی دیشب دو قرارگاه مهم وبزرگ قومندان جمال وقومندان فضل الحق در منطقه خواجه خضر مربوطات ولسوالی نهرین ولایت بغلان تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت. خبرمیگوید که مجاهدین مسلسل بالای این دو پایگاه بزرگ دشمن حملات انجام میدادند که دیشب بدون کدام نبرد تخلیه گردید وعساکر مستقر درآن به سوی قومندانی […]

براساس خبر مجاهدین امارت اسلامی دیشب دو قرارگاه مهم وبزرگ قومندان جمال وقومندان فضل الحق در منطقه خواجه خضر مربوطات ولسوالی نهرین ولایت بغلان تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.

خبرمیگوید که مجاهدین مسلسل بالای این دو پایگاه بزرگ دشمن حملات انجام میدادند که دیشب بدون کدام نبرد تخلیه گردید وعساکر مستقر درآن به سوی قومندانی امنیه فرار کردند.

خبرمی افزاید که با فتح این دو پایگاه دشمن، منطقه وسیعی خواجه خضر کا شامل ۱۳ قریه ( سری کاریز، مدرسه خواجه، خضر ارباب اشرف، قشلاق بولک، شورک بالا، حاجی مراد، نوآباد اول، توپ صفا، شورک پایین، موسی ملنگ صاحب، نوآباد دوم، نوآباد سوم وقریه حاجی محمود) میباشد، نیز تحت حاکمیت مجاهدین قرار گرفت.

این درحالی است که قبلا منطقه وسیع سجان بزرگ نیز از لوث وجود دشمن تصفیه گردید وتحت حاکمیت مجاهدین قرار داده شد.