بغلان: در پلخمری به ۱۸۱ خانواده محتاج مساعدت نقدی صورت گرفت

بر اساس خبر، اداره گمرکات ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به ۱۸۱ خانواده فقیر، متضرر وبی جاه شده گان  در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان مساعدت نقدی صورت گرفت. خبرمیگوید جمله مساعدت این خانواده ها مبلغ هشتصدهزار افغانی بود که بالای خانواده های متذکره تقسیم گردید ومردم منطقه از این مساعدت مجاهدین امارت اسلامی  استقبال کردند. این […]

بر اساس خبر، اداره گمرکات ولسوالی پلخمری ولایت بغلان به ۱۸۱ خانواده فقیر، متضرر وبی جاه شده گان  در ولسوالی پلخمری ولایت بغلان مساعدت نقدی صورت گرفت.

خبرمیگوید جمله مساعدت این خانواده ها مبلغ هشتصدهزار افغانی بود که بالای خانواده های متذکره تقسیم گردید ومردم منطقه از این مساعدت مجاهدین امارت اسلامی  استقبال کردند.

این مساعدت درحالی صورت گرفت که مجاهدین مدت قبل نیز در همین ولایت با خانواده های محتاج وبی بضاعت مبلغ یک میلیون افغانی مساعدت نقدی انجام داده بودند.