بغلان: اداره گمرکات امارت اسلامی در پلخمری با خانواده های بی بضاعت مساعدت نمود

بر اساس خبر، مسئولین اداره گمرکات امارت اسلامی در مربوطات ولسوالی پلخمری ولایت بغلان با خانواده های بی بضاعت وبیجا شده گان وهمچنان غرض بازسازی مساجد وشاهراه ها مبلغ ۸۰۰۰۰۰ هشتصد هزار افغانی مساعدت نقدی نمودند. این مساعدت در قریه ساقی به ۲۵ خانواده، درقریه گورگورک به ۳ خانواده ودرقریه تاجک ها به ۲۳ خانواده، […]

بر اساس خبر، مسئولین اداره گمرکات امارت اسلامی در مربوطات ولسوالی پلخمری ولایت بغلان با خانواده های بی بضاعت وبیجا شده گان وهمچنان غرض بازسازی مساجد وشاهراه ها مبلغ ۸۰۰۰۰۰ هشتصد هزار افغانی مساعدت نقدی نمودند.

این مساعدت در قریه ساقی به ۲۵ خانواده، درقریه گورگورک به ۳ خانواده ودرقریه تاجک ها به ۲۳ خانواده، درقریه  خواج الوان به ۸ خانواده صورت گرفت وهمچنان از این مبلغ  برای ترمیم وباز سازی مسجد منگکی، پل کیمی، شاهراه عمومی نیز تخصیص گردیده است.

خبرمیگوید که مردم عامه از توزیع این مساعدت اظهار خوشی کردند وتوسعه این پروسه را مطالبه کردند واین پروسه در دیگر بخش های این ولایت آغاز خواهد یافت.