بدخشان: 5 اربکی در درگیری ذات البنی درجرم کشته وزخمی شدند

براساس خبر، ظهردیروز دربین 2 قومندان اربکی ها درگیری صورت گرفت. درگیری درولسوالی جرم ولایت بدخشان رخ داد که درنتیجه آن, یک تن اربکی شریر کشته ویک تن دیگر زخمی گردید ونیز یک طفل و 2 تن ملکی بی دفاع زخمی شدند.

براساس خبر، ظهردیروز دربین 2 قومندان اربکی ها درگیری صورت گرفت.
درگیری درولسوالی جرم ولایت بدخشان رخ داد که درنتیجه آن, یک تن اربکی شریر کشته ویک تن دیگر زخمی گردید ونیز یک طفل و 2 تن ملکی بی دفاع زخمی شدند.