بدخشان: ۴ عسکردشمن درفیض اباد کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، در مربوطات حوزه اول  فیض آباد مرکز ولایت بدخشان میان ۲ قومندان اداره ارگ درگیری صورت گرفت . این درگیری عصر دیروز انجام یافت  وکه بشمول قومندانان حوزه وبلوک ۳ عسکر زخمی ویک تن دیگر کشته شد.

بر اساس خبر، در مربوطات حوزه اول  فیض آباد مرکز ولایت بدخشان میان ۲ قومندان اداره ارگ درگیری صورت گرفت .

این درگیری عصر دیروز انجام یافت  وکه بشمول قومندانان حوزه وبلوک ۳ عسکر زخمی ویک تن دیگر کشته شد.