بدخشان: ولسوالی های خواهان, مایمی, نٌسی, شٌکی, اشکاشم وشهداء باتمام محلقات اش بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مراکز ولسالی نسی ولایت بدخشان را با تمام محلقات اش تصرف کردند وعساکردشمن به کشور همسایه تاجکستان فرار کردند. براساس یک خبردیگر, ولسوالی های مایمی, خواهان وشکی با تمام محلقات اش را نیز تصرف کردند ومقادیر زیاد سلاح ومهمات ووسائط وابزار جنگی بدست مجاهدین افتاده است. همچنان دراثر تلاش […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی مراکز ولسالی نسی ولایت بدخشان را با تمام محلقات اش تصرف کردند وعساکردشمن به کشور همسایه تاجکستان فرار کردند.
براساس یک خبردیگر, ولسوالی های مایمی, خواهان وشکی با تمام محلقات اش را نیز تصرف کردند ومقادیر زیاد سلاح ومهمات ووسائط وابزار جنگی بدست مجاهدین افتاده است.
همچنان دراثر تلاش های مجاهدین مرکز ولسوالی زیباک با تمام تاسیسات اش ویک کندک مهم را فتح کردند وشمار زیاد عساکردشمن با مجاهدین یکجا شدند ومقادیر زیاد سلاح وتجهیزات بدست مجاهدین افتاده است.
همچنان ولسوالی اشکاشم با تمام محلقات ویک کندک نیز در تصرف مجاهدین درآمد وشمار زیاد عساکر رژیم با مجاهدین پیوستند ودر ولسوالی یاوان نیز ۱۵۰ عسکر رژیم با تمام سلاح وتجهیزات, تانگ ها ووسائط شان را به مجاهدین سپردند وولسوالی بدست مجاهدین افتاد.
همچنان عساکردشمن نیز از ولسوالی شهداء کوچیدند وشمار زیاد عسکر به مجاهدین پیوستند ومرکز ولسوالی وتمام محلقات اش را با سلاح وتجهیزات اش به مجاهدین سپردند.
‏۵‏/۰۷‏/۲۰۲۱