بدخشان: مسئولین دعوت وارشاد در ولسوالی نسی نشستی برگزار نمودند

بر اساس خبر، مسئولین دعوت وارشاد امارت اسلامی در ولسوالی نسی ولایت بدخشان نشستی برگزار نمودند. این نشست  با اشتراک علمای کرام، استادان مدارس ومکاتب برگزار گردید ودر مورد فضایل جهاد، اصلاح جامعه وضرورت نظام اسلامی سخنرانی صورت گرفت وپیرامون پرابلم های منطقه نیز سلاح ومشوره انجام یافت. جلسه با قرآن کریم آغاز وبا خوانش […]

بر اساس خبر، مسئولین دعوت وارشاد امارت اسلامی در ولسوالی نسی ولایت بدخشان نشستی برگزار نمودند.

این نشست  با اشتراک علمای کرام، استادان مدارس ومکاتب برگزار گردید ودر مورد فضایل جهاد، اصلاح جامعه وضرورت نظام اسلامی سخنرانی صورت گرفت وپیرامون پرابلم های منطقه نیز سلاح ومشوره انجام یافت.

جلسه با قرآن کریم آغاز وبا خوانش دوعایه پایان یافت.