بدخشان: مرکز ولسوالی واخان با تمام محلقات اش فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیروز مرکز ولسوالی واخان ولایت بدخشان را با تمام ملحقات اش فتح گردید وعساکر رژیم با وسائط وتجهیزات شان به سوی تاجکستان فرار کردند وتمام نقاط ولسوالی متذکره تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت. ‏۲۰۲۱ا‏/۷‏/۹

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیروز مرکز ولسوالی واخان ولایت بدخشان را با تمام ملحقات اش فتح گردید وعساکر رژیم با وسائط وتجهیزات شان به سوی تاجکستان فرار کردند وتمام نقاط ولسوالی متذکره تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.
‏۲۰۲۱ا‏/۷‏/۹