بدخشان: دراثر اصابت مرمی دشمن در ارغنجخوا یک طفل شهید و۲ تن دیگر زخمی شدند

بر اساس خبر, عساکر وحشی دشمن در ولسوالی ارغنجخوا ولایت بدخشان بالای مردم عامه بوسیله توپ های سنگین انداخت کردند. این وحشت دیروز انجام یافت ویک منزل تخریب گردید وبمردم خسارات زیاد وارد گردید. همچنان درمنطقه نانقاه پایین مناطق مسکونی را نیز هاوان کاری کردند ویک طفل شهید ویک خانم ویک طفل دیگر زخمی شدند.

بر اساس خبر, عساکر وحشی دشمن در ولسوالی ارغنجخوا ولایت بدخشان بالای مردم عامه بوسیله توپ های سنگین انداخت کردند.
این وحشت دیروز انجام یافت ویک منزل تخریب گردید وبمردم خسارات زیاد وارد گردید.
همچنان درمنطقه نانقاه پایین مناطق مسکونی را نیز هاوان کاری کردند ویک طفل شهید ویک خانم ویک طفل دیگر زخمی شدند.