بدخشان: داثر بمباران بی موجب دشمن ساختمان قومندانی امنیه یاوان نابود گردید

بر اساس خبر, طیارات اداره دشمن ساختمان قومندانی امنیه ولسوالی یاوان ولایت بدخشان را بی موجب بمباران کردند. این جانیان بین المللی عصر دیروز بی موجب این ولسوالی را بمباران کردند تا تاسیسات دولتی این ولسوالی منهدم گردد وقابل استفاده نشود. ودر بمباران به کسی آسیب نرسیده است. ‏۲۰۲۱‏/۷‏/۳۱

بر اساس خبر, طیارات اداره دشمن ساختمان قومندانی امنیه ولسوالی یاوان ولایت بدخشان را بی موجب بمباران کردند.
این جانیان بین المللی عصر دیروز بی موجب این ولسوالی را بمباران کردند تا تاسیسات دولتی این ولسوالی منهدم گردد وقابل استفاده نشود.
ودر بمباران به کسی آسیب نرسیده است.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۳۱