بامیان: یک افسر در کهمرد کشته ویک تن دیگرزخم برداشت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس وعساکر دشمن درمنطقه دره اشپشته ولسوالی کهمرد ولایت بامیان حمله کردند. حمله عصر امروز صورت گرفت که در جریان آن، یک تن ضابط کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر پولیس وعساکر دشمن درمنطقه دره اشپشته ولسوالی کهمرد ولایت بامیان حمله کردند.

حمله عصر امروز صورت گرفت که در جریان آن، یک تن ضابط کشته ویک تن دیگر زخمی گردید.