بادغیس : مسئول جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات با مردم دیدار و گفتگو کرده است

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که مسئول جلوگیری از تلفات مالی و سمع شکایات، روز گذشته درر ولسوالی بالامرغاب، بهمراه مسئول کمیسیون موسسات، مسئول حلقه و دیگر مجاهدین با علماء کرام و متنفذین قومی بطور جداگانه دیدار و گفتگو نموده اند و در مورد تعدادی از موضوعات و مسائل مهم با هم تبادل نظر […]

از ولایت بادغیس خبر رسیده است که مسئول جلوگیری از تلفات مالی و سمع شکایات، روز گذشته درر ولسوالی بالامرغاب، بهمراه مسئول کمیسیون موسسات، مسئول حلقه و دیگر مجاهدین با علماء کرام و متنفذین قومی بطور جداگانه دیدار و گفتگو نموده اند و در مورد تعدادی از موضوعات و مسائل مهم با هم تبادل نظر نموده اند.

همچنین درر ولسوالی بالامرغاب، یک فرد ملکی به نام گلبدین ولد حاجی هاشم در اثر اصابت مرمی نیروهای اجیر بشهادت رسیده بود که مجاهدین با خانوادۀ ایشان دیدار نموده و پس از دلجویی از آنان مقداری کمک مالی نیز به آنان نموده اند.

۲۰۲۱/۷/۵