ارزگان : ولسوالی چنارتو با تمام ملحقاتش بطور کامل فتح گردید و ۱۰۰ تن از نیروهای دشمن به مجاهدین تسلیم شدند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است مرکز انتقالی ولسوالی چنارتو با تمام ملحقاتش بطور کامل فتح شده است. قابل ذکرست که ولسوالی مذکور حوالی ۲ سال قبل از سوی مجاهدین فتح شده بود و سپس نیروهای دشمن به قریه چنارتو منتقل شده و آن جا را برای خود مقر ولسوالی درست کرده بودند که آن […]

از ولایت ارزگان خبر رسیده است مرکز انتقالی ولسوالی چنارتو با تمام ملحقاتش بطور کامل فتح شده است.

قابل ذکرست که ولسوالی مذکور حوالی ۲ سال قبل از سوی مجاهدین فتح شده بود و سپس نیروهای دشمن به قریه چنارتو منتقل شده و آن جا را برای خود مقر ولسوالی درست کرده بودند که آن نیز از سوی مجاهدین بطور کامل فتح گردید.

خبرمی افزاید که ۱۰۰ تن از نیروهای دشمن بشمول معلم فیض محمد؛ ولسوال رژیم، اخترمحمد؛ قومندان امنیه و شفیع الله؛ مدیراستخبارات به مجاهدین تسلیم شدند.

با تسلیمی افرادمذکور، کنترل ساختمان ولسوالی، ساختمان قومندانی امنیه، ریاست خاد و تمام تاسیسات به دست مجاهدین افتاده است.

جزئیات بیشتر از این خبر متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

۲۰۲۱/۶/۹