ارزگان : منسوبین پولیس اجیر از یک پوستۀ شان در چوه پا بفرار گذاشتند

خبرهای رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که دیشب منسوبین پولیس اجیر از یک پوستۀ شان در منطقۀ آب رنگ ولسوالی چوره ، با استفاده از تاریکی شب پا بفرار گذاشته اند و منطقه به کنترول کامل مجاهدین در آمده است . ۲۰۱۵/۵/۲۵

خبرهای رسیده از ولایت ارزگان حاکی است که دیشب منسوبین پولیس اجیر از یک پوستۀ شان در منطقۀ آب رنگ ولسوالی چوره ، با استفاده از تاریکی شب پا بفرار گذاشته اند و منطقه به کنترول کامل مجاهدین در آمده است .

۲۰۱۵/۵/۲۵