ارزگان : اجیران داخلی از یک پوستۀ دیگر خود در دهراود پا بفرار گذاشتند

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ مرچی ولسوالی دهراود ، اجیران داخلی از یک پوستۀ دیگر خود در منطقۀ مرچی پا بفرار گذاشته اند . ۲۰۱۶/۳/۲۷

از ولایت ارزگان خبر رسیده است که دیشب در منطقۀ مرچی ولسوالی دهراود ، اجیران داخلی از یک پوستۀ دیگر خود در منطقۀ مرچی پا بفرار گذاشته اند .

۲۰۱۶/۳/۲۷